Passend onderwijs

Passend Onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop gezorgd wordt dat alle kinderen binnen het onderwijs de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. ‘Ieder kind het onderwijs dat past bij wat hij of zij nodig heeft!’

Met alle basisscholen in de polder (en op Urk) werken we samen met de scholen voor speciaal onderwijs, binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noordoostpolder-Urk. Alle informatie over Passend onderwijs in de Noordoostpolder vindt u op de website van het samenwerkingsverband: www.passendonderwijsnu.nl.

In principe zijn alle kinderen welkom. Oók als het gaat om kinderen met een beperking. Bij het aanmelden van een kind met een beperking kijken we zorgvuldig of verwacht mag worden dat het team deze leerling kan begeleiden zonder dat de leerling en andere leerlingen tekort komen.

Plaatsing van kinderen die veel extra zorg en aandacht nodig hebben hangt af van de mogelijkheden en omstandigheden op onze school. Deze omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de samenstelling en grootte van de groepen, zijn niet elk jaar hetzelfde. Bij het nemen van een beslissing over de toelating brengen we alle aspecten in beeld om een weloverwogen besluit te nemen.          

Kinderen met een zorgvraag vallen onder onze speciale leerlingenzorg, dat wil zeggen dat we deze kinderen extra hulp en aandacht willen geven, maar dat we ook van deze kinderen accepteren dat ze niet op dezelfde manier en in hetzelfde tempo als de andere kinderen leren. Dat betekent dat het eindniveau van deze kinderen in veel gevallen lager zal liggen dan dat van de gemiddelde leerling eind groep 8. Om de zorg voor alle kinderen te kunnen waarborgen hebben we een zorgstructuur opgezet binnen onze school. Deze structuur moet ervoor zorgen dat er op het juiste moment de juiste zorg geboden kan worden aan kinderen. We gebruiken hiervoor observatiegegevens en een leerlingvolgsysteem.

Meer informatie over de ondersteuning voor kinderen, kunt u vinden in onze schoolgids op deze website.

Onderstaande animatie legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.